Προετοιμασία Παραγγελιών (Picking orders)

Μέσω του άρτια εξειδικευμένου προσωπικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού, έχουμε δυνατότητα προετοιμασίας παραγγελιών με χρήση rf scanner όπου μηδενίζει τις πιθανότητες λάθους. Ακόμη υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών βάση LOT, Serial number και ημερομηνίας λήξης.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος